Posts

Showing posts from July, 2019

اولتیماتوم بدون ملاحظه ایران

Image
ایران از سوی برجام معامله زیان آوری داشته است. بعد از رعایت دقیق در برنامه اتمی خود این معامله ادغام مجدد مالی و اقتصادی که وعده داده شده است را به وجود نیاورد. بر عکس آن موانعی که قبل از آن پیش روی شرکت های ایرانی وجود داشت به اوج سطوح قبل از برجام باز میگردند. اما حتی بدون شامل بودن آمریکا برجام هنوز نشان دهنده بهترین راه حل میان تا دراز مدت برای ایران است. عمل کردن بر خلاف شرایط آن نامعقولانه خواهد بود که باعث از بین رفتن حسن نیت بین المللی که تا به حال ایران به دست آورده است خواهد شد. تصمیم گیری تهران در فرسایش تعهد خود به برجام برای جامعه شرکت های ایرانی نا امید کننده بوده است . بسیاری در ایران برای موضع دولت همدردی میکنند. ادامه رعایت تعهد به برجام   با تناقض دولت آقای ترامپ در آمریکا و آهستگی در د ناک وهر چند حمایت کننده واکنش اتحادیه اروپا برخورد کرده است. ولی علیرغم حس غیر عادلانه شرکت ها نگران موضع جدید ایران میباشند. در حالیکه درگیر رکود اقتصادی عمیق هستند عدم تعامل با قوانین برجام مطمئنا ً ایجاد انزوای اقتصادی بیشتری خواهد بود. ریال ایران بیش از ٪٦٠ ار